سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی وپژهشی امام خمینی(ره) 
همکاری 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران واحد پردیس قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین  
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
----- 
تدریس 
دانشكده حقوق وعلوم سیاسی كرج 
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/01 
----- 
تدریس 
ودانشكده مدیریت وعلوم دانشگاه آزاد اسلامی كرج  
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/31 
----- 
تدریس 
دانشكده ادبیات دانشگاه آزاد كرج 
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/31 
----- 
تدریس 
دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی كرج  
مدرس 
1381/07/01 
1383/03/31 
----- 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
مدرس 
1380/07/01 
1381/03/31 
-----